Ιδέα
l_news

(15/06/2013)
Ανακοίνωση για την ανάθεση έργου

Στα πλαίσια της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», που έχει ενταχθεί με την υπ’ αριθμ. 2.13471/4.1967/05-06-2012 Απόφαση Ένταξης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξηςγια ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 376008, ανακοινώνουμε τα παρακάτω:

 

Η εταιρεία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε..” με δ.τ. I.DE.A. ΕΠΕ” η οποία είναι εταίρος της Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», στο πλαίσιο Υλοποίησης της Δράσης 8: Πρόγραμμα Κατάρτισης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και της ΔΡΑΣΗ 9: ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ, θα προβεί στην Ανάθεση έργου για την θέση του Επιστημονικού Υπευθύνου της Δράσης 8  και για την Θέση του Αξιολογητή  Κατάρτισης των Δράσεων 8 και 9 .

 

Προϋπολογισμός για την θέση του Επιστημονικού Υπευθύνου  4.154,00 €

Προϋπολογισμός για την θέση του Αξιολογητή της κατάρτισης  831,67 €

Προϋπολογισμός για την θέση του Αξιολογητή της κατάρτισης  792,48 €

 

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους στα γραφεία της Εταιρείας “ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε..” με δ.τ. I.DE.A. ΕΠΕ” στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Χρ. Πίψου 9 & Μαντζάρου