Ιδέα
l_news

(12/09/2013)
Ενημέρωση για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές – Εγγραφή στο Μητρώο Μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την εγγραφή στο «οριστικό» Μητρώο Μονίμων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στις 8 Αυγούστου, το ΥΠΕΚΑ δίνει τη δυνατότητα στους μηχανικούς που έχουν ήδη παρακολουθήσει το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα να δραστηριοποιηθούν άμεσα ως ενεργειακοί επιθεωρητές.

 

Άρθρο 52 - Τροποποίηση του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177)

1. Στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και για διάστηµα ενός (1) έτους, για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στα οικεία Μητρώα του άρθρου 5, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

α) Να είναι Διπλωµατούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (TEE) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή µηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή του π.δ.38/2010 (Α΄ 78).

β) Να παρακολουθήσει εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα.

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, οφείλουν να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), εντός διαστήµατος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης εκδιδόµενο από το ΤΕΕ κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγµατος. Μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολλύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.»

2. Οι παράγραφοι 6, 7, 8, 9 του άρθρου 9 του π.δ.100/2010 (Α΄ 177) αναριθµούνται σε 7, 8, 9, 10.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη συμμετοχή των ενδιαφεροµένων στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ στον φορέα που τις διενεργεί.»

 

Οι διπλωματούχοι και πτυχιούχοι μηχανικοί οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.buildingcert.gr. H Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) οφείλει να εξετάσει το αίτημα εντός διαστήματος δύο μηνών, ενώ η προϋπόθεση της επιτυχούς συμμετοχής σε σχετικές εξετάσεις από το ΤΕΕ δεν καταργείται, αλλά αναβάλλεται προσωρινά για σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Σημειώνεται ότι η ισχύς του μέχρι τώρα «προσωρινού» Μητρώου λήγει την 6η Οκτωβρίου 2013, όπως προέβλεπε η τελευταία παράτασή του.

 

Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο θα είναι πλέον ανοιχτή, χωρίς προθεσμία για την υποβολή αίτησης. Επισημαίνεται ότι, η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία δεν αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί για να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή, πρέπει:

  • Να έχουν Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ) Υποψήφιου Μόνιμου Επιθεωρητή στο www.buildingcert.gr.
  • Να έχουν ολοκληρώσει τα σεμινάρια και να έχουν τη σχετική βεβαίωση από το Φορέα Εκπαίδευσης.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Υπεύθυνη δήλωση με βάση το υπόδειγμα, η οποία θα είναι συμπληρωμένη και θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
  • Η βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων από το Φορέα Εκπαίδευσης.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας (αν έχουν ήδη άδεια Προσωρινού Επιθεωρητή, δε χρειάζεται)
  • Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους. (Αν έχουν ήδη άδεια Προσωρινού Επιθεωρητή, δεν χρειάζεται)
  • 1-3 παράβολα, υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 3745), συνολικής αξίας n x 50 ευρώ, όπου [n] ο αριθμός των αναγγελιών που σκοπεύει να υποβάλλει κάθε μηχανικός. Αν θέλουν δηλαδή να υποβάλουν αναγγελία και για τις τρεις κατηγορίες (Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων, Συστημάτων Θέρμανσης ή / και Συστημάτων Κλιματισμού), μπορούν να έχουν ένα παράβολο αξίας 150 ευρώ ή 3 x 50 ευρώ (αν έχουν ήδη άδεια Προσωρινού Επιθεωρητή, δε χρειάζεται).

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο www.buildingcert.gr, με χρήση της επιλογής «Αναγγελίες Έναρξης Δραστηριότητας Μόνιμου Ενεργειακού Επιθεωρητή». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη, αμέσως μετά την είσοδο στο σύστημα οποιουδήποτε υποψήφιου Μόνιμου Επιθεωρητή.