Ιδέα
l_news

(13/06/2019)
ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ (ΝΕΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ), ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΜΚΕ.

Εγκρίθηκε το έργο «Ανάθεση Υπηρεσιών Υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης (2 κύκλων) με τίτλο «Κατάρτιση των εργαζομένων της ΑΜΚΕ μαζί με άνεργες γυναίκες και νέους της περιοχής» τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το έργο “Supporting Social Enterprises in combating poverty and social exclusion” και ακρωνύμιο “SOCIAL PLATE”, στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020, κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Στο πλαίσιο της δράσης 4.2 θα υλοποιηθούν δύο προγράμματα κατάρτισης, με αντικείμενο «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας». Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 50 ωρών, εκ των οποίων οι 40 ώρες αφορούν θεωρητική κατάρτιση και οι 10 ώρες πρακτική άσκηση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσω case studies στη δομή του ΚΕΚ. Τα προγράμματα απευθύνονται σε άνεργες γυναίκες, νέους ανέργους (νέοι ηλικίας έως 29 ετών), της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και εργαζόμενους της ΑΜΚΕ.

 

Οι άνεργοι των παραπάνω ομάδων στόχου, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 4 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.

 

Η δομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου του προγράμματος συνίσταται σε τρεις (3) βασικούς άξονες :

 

α) Την εξειδίκευση στο αντικείμενο κατάρτισης, όπου θα αναπτυχθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

Βασικές αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης  επιχειρήσεων

Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων

Οργανωσιακή αλλαγή στην επιχείρηση

Πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων

Προγραμματισμός και Λήψη Αποφάσεων

Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού και Στελέχωση Επιχειρήσεων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

 

β) Την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε οριζόντια θέματα όπως :

Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας

Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων

Ενημέρωση για την εφαρμογή της Αρχής της Μη Διάκρισης

 

γ) Την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε πιστοποιημένη αίθουσα του υποψήφιου αναδόχου με τη μορφή μελετών περίπτωσης (case studies). Μέσω της διαδικασίας αυτής οι καταρτιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αφομοιώσουν και να εξοικειωθούν με τα στάδια πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων που διδάσκονται στο θεωρητικό μέρος του προγράμματος.

 

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση των εξειδικευμένων επαγγελματικών ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων & συμπεριφορών) που είναι αναγκαίες & ικανές για την αποτελεσματική εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων στην ειδικότητα της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, έτσι ώστε ο καταρτιζόμενος να λειτουργεί με αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και να διεκπεραιώνει εργασίες που άπτονται της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (υποχρεωτική συμπλήρωση)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

12/06/2019

10/07/2019

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής :

  • να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας
  • να ανήκουν σε μία από τις προαναφερόμενες ομάδες στόχου, της Δράσης.
  • το εκπαιδευτικό τους επίπεδο να ταυτίζεται με ένα από τα προαναφερόμενα της Δράσης
  • να μην έχουν την μαθητική ή σπουδαστική ιδιότητα
  • να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

 

Πληροφορίες για συμμετοχή και υποβολή αιτήσεων: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε»

Οδός:  Χρ. Πίψου 9 & Μαντζάρου, Τ.Κ 54627 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2310 546816, 2310 532820

Αρμόδιο άτομο επικοινωνίας κα. Ματζάρη Βενετία

Ώρες επικοινωνίας: 09:00π.μ – 17:00μ.μ

l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν