Ιδέα
l_news

(24/04/2019)
ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική και Κατάρτιση ανέργων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό MIS 5011446. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Το έργο απευθύνεται σε 650 ανέργους ωφελούμενους, που κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται οι παρακάτω ενέργειες:

 • Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, διάρκειας από 210 έως 260 ώρες το καθένα (επιδοτούμενη με 5€/ώρα κατάρτισης), για τη συμπλήρωση και ενίσχυση των γνώσεων, οριζόντιων και άλλων εξειδικεμένων δεξιοτήτων  σε τομείς που συνδράμουν στην επαγγελματική ένταξη των ωφελούμενων ανέργων.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων κάθε ωφελούμενου του έργου, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για τον κάθε ωφελούμενο.

 

Ανάδοχος του έργου, είναι η Ένωση Εταιρειών «E.DIS.I.NET A.E - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ - MASTER A.E.», με βάση σχετική σύμβαση ανάθεσης από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Τα αντικείμενα κατάρτισης, που θα υλοποιηθούν στη δομή του ΚΔΒΜ2 I.DE.A. ΕΠΕ, συνεργαζόμενο πάροχο κατάρτισης του αναδόχου ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ είναι:  

 1. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών
 2. Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων
 3. Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε επιχειρήσεις εστίασης

 

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση με τη μορφή των «μελετών περιπτώσεων» - case studies.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ  που θα λάβουν οι ωφελούμενοι, κυμαίνεται από 1.050 € έως 1.300 €, ανάλογα με την διάρκεια σε ώρες κάθε προγράμματος κατάρτισης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ  ΑΝΕΡΓΟΙ, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 • Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα 
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης
 • Να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση, θα πρέπει να είναι: (α) άνεργος με ενεργό δελτίο ανεργίας και (β) τουλάχιστον απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ειδικής ιστοσελίδας του ΣΒΒΕ http://www.trainingris3.gr και στη συνέχεια έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/5/2019 ακολουθεί η έντυπη κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική αίτηση.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2310515506, 2310532820, 2310546816 (από τις 9:00 έως 17:00). Διεύθυνση: ΧΡ. ΠΙΨΟΥ 9 & ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ, I.DE.A. ΕΠΕ συνεργαζόμενος πάροχος κατάρτισης του αναδόχου του έργου. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

 1. Αίτηση Συμμετοχής  (σύμφωνα με υπόδειγμα που θα σας δοθεί)
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (απολυτήριο Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου – ΕΠΑΛ, ή αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ ή αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών),  ανάλογα με τον τίτλο που διαθέτει ο κάθε υποψήφιος
 4. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2017 ή εάν πρόκειται για προστατευόμενο μέλος, προσκομίζεται το Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού (Έντυπο Ε1)
 5. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας εν ισχύ
 6. Αντίγραφο Βεβαίωσης χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση), με ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
 7. Αντίγραφο αποδεικτικού ανανέωσης της κάρτας ανεργίας
 8. Ατομικό Σχέδιο Δράσης και Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης, ΟΑΕΔ (εκδίδονται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ)
 9. Υπεύθυνη δήλωση  (σύμφωνα με υπόδειγμα συμπλήρωσης, που θα σας δοθεί) 
 10. Πιστοποιήσεις από Εθνικούς η Διεθνείς φορείς.
 11. Βεβαιώσεις παρακολούθησης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 12. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας – Βεβαιώσεις ασφαλιστικών οργανισμών
 13. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (Αντίγραφο 1ης σελίδας ατομικού βιβλιαρίου τραπέζης ή βιβλιαρίου που ο υποψήφιος φαίνεται  κύριος δικαιούχος)
 14. Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΧΡ. ΠΙΨΟΥ 9 & ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ, I.DE.A. ΕΠΕ -  Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο2310546816, 2310515506, 2310532820

e-mail: info@ideakek.gr url: http://www.ideakek.gr

 

sbbe2019

l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν