Ιδέα
l_news

(24/04/2019)
ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5010791. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Το έργο απευθύνεται σε 210 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, που κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την αναβάθμιση των προσόντων και την κτήση νέων δεξιοτήτων των ωφελουμένων, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια της εισαγωγής καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στο παραγωγικό τους μοντέλο.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες για τους εργαζόμενους ωφελούμενους του έργου:

 • Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, διάρκειας από 120 έως 150 ώρες το καθένα (επιδοτούμενη με 5€/ώρα κατάρτισης). Οι εργαζόμενοι ωφελούμενοι, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα που κυμαίνεται από 600 € έως 750 €, ανάλογα με τον αριθμό ωρών κατάρτισης του προγράμματος που θα παρακολουθήσουν.
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής/χειρισμού Η/Υ, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων «UNICERT». Το πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, είναι επίσημα αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
 • Εξειδικευμένη Συμβουλευτική, μέσω 23 συνεδριών για κάθε ωφελούμενο, με στόχο την αναβάθμιση/ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας, εξωστρέφειας, διαχείρισης τεχνολογικών αλλαγών.

 

Τα αντικείμενα κατάρτισης, που θα υλοποιηθούν στη δομή του ΚΔΒΜ2 I.DE.A. ΕΠΕ, συνεργαζόμενο πάροχο κατάρτισης του αναδόχου ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ,  είναι:  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ :  

Οι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ στον ιδιωτικό τομέα, οποιουδήποτε κλάδου ή τομέα, οι οποίοι είναι:

 • Κάτοικοι μιας εκ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ειδικής ιστοσελίδας του ΣΒΒΕ http://www.innoskillsrcm.gr και στη συνέχεια έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/5/2019 ακολουθεί η έντυπη κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική αίτηση.

Τα στελέχη του ΚΔΒΜ2 I.DE.A. ΕΠΕ καθημερινά από τις 9:00 το πρωί έως τις 9:00 το απόγευμα είναι στη διάθεσή σας για την ολοκληρωμένη και επιτυχή κατάθεση της αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής σας, σε πρόγραμμα του έργου.

ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

Τα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίησης και ενέργειες συμβουλευτικής θα υλοποιηθούν στις παραπάνω Περιφερειακές Ενότητες (νομούς) της Κεντρικής Μακεδονίας, από τον συνεργαζόμενο πάροχο του Αναδόχου του έργου ΚΔΒΜ2 «I.DE.A. ΕΠΕ».

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2310515506, 2310532820, 2310546816 (από τις 9:00 έως 17:00). Διεύθυνση: ΧΡ. ΠΙΨΟΥ 9 & ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ, I.DE.A. ΕΠΕ συνεργαζόμενος πάροχος κατάρτισης του αναδόχου του έργου.  

 

                                                   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 1. Αίτηση Συμμετοχής  (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα)
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης), ανάλογα με τον τίτλο που διαθέτει ο κάθε υποψήφιος)
 4. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2017
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας – Βεβαιώσεις ασφαλιστικών οργανισμών, βεβαιώσεις εργοδοτών για το είδος της απασχόλησης τους
 6. Υπεύθυνες δηλώσεις (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα συμπλήρωσης)  
 7. Βιογραφικό Σημείωμα

 

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

 

ΧΡ. ΠΙΨΟΥ 9 & ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ, I.DE.A. ΕΠΕ -  Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο2310546816, 2310515506, 2310532820

e-mail: info@ideakek.gr url: http://www.ideakek.gr

sbbe2019

l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν