Ιδέα
r_programs

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία  ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ («Εταιρεία») που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Χρ. Πίψου 9, 546 27 Θεσσαλονίκη), στο πλαίσιο υλοποίησης:

  • Δράσεων κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται και περιπτώσεις επεξεργασίας

Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς κατά την προεγγραφή σας σε προγράμματα Κατάρτισης είναι τα ελάχιστα δυνατά: Όνομα, Επώνυμο, Κινητό Τηλέφωνο, E-mail.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε επιπλέον δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μόνο:

  • σε περίπτωση εκτέλεσης σύμβασης που ετοιμαζόμαστε να συνάψουμε ή έχουμε ήδη συνάψει με εσάς, προκειμένου να λάβετε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε.
  • σε περίπτωση που πρέπει να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωσή μας.
  • σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντά μας (ή τα συμφέροντα τρίτου) κι εφόσον τα δικά σας συμφέροντα δεν υπερισχύουν των δικών μας ή τρίτων.
  • σε περίπτωση ρητής συγκατάθεσής σας και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σας αποστέλλουμε ενημερώσεις προωθητικών ενεργειών ή όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είναι οι ακόλουθοι:

Ενημέρωση & καθοδήγηση, με τηλεφωνική επικοινωνία, για προγράμματα κατάρτισης.

Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω email, SMS ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων σχετικά με προγράμματα κατάρτισης.

Διαβίβαση σε Τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρίες (εκτελούσες την επεξεργασία), οι οποίες παρέχουν στην «Εταιρεία» υπηρεσίες επικοινωνίας και ενεργούν για λογαριασμό μας. Οι εν λόγω Εταιρίες λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με εμας και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη Εταιρία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό επεξεργασίας, θα σας γνωστοποιήσουμε προηγουμένως τη σχετική διαβίβαση. Φροντίζουμε πάντοτε και ελέγχουμε τους συνεργάτες μας ώστε να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με εμάς κατά τη σχετική επεξεργασία η οποία δύναται να υλοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας.

Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η «Εταιρεία» διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο χρειάζεται προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη επικοινωνία που αφορά στην ενημέρωση & καθοδήγηση για τα πρόγραμμα κατάρτισης, αλλά και για μελλοντικά προγράμματα κατάρτισης που θα ανακύψουν.

Η «Εταιρεία» διατηρεί τα δεδομένα σας για περίοδο πέντε (5) ετών εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικός χρόνος τήρησης από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζοντας την αρχή της ελάχιστης διατήρησης και θα διαγράψει τα δεδομένα σας αν παρέλθει το προαναφερθέν διάστημα και δεν υλοποιήσει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η «Εταιρεία» και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τα Δικαιώματά σας

Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε και ατελώς, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην «Εταιρεία» ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ideakek.gr ή και με έγγραφο αίτημα σας που μπορεί να υποβληθεί εντύπως στα γραφεία της «Εταιρείας».

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η «Εταιρεία» θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σας σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας ή έννομη υποχρέωση της «Εταιρείας» αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή - Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ - http://www.dpa.gr/).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν