Ιδέα
r_programs

Νεο Πρόγραμμα Ανέργων του ΣΕΒΕ για την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης

seve_gr_1300x123

«Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»

Αντικείμενο της Πράξης και ειδικότερα του Υποέργου 1 αυτής, είναι:

Η προετοιμασία 220 μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογών ενίσχυσης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, των ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης.

Βασικός Στόχος του Έργου είναι η προετοιμασία ανέργων και ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων, ωφελουμένων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογών ενίσχυσης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, των ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης.

Οι ωφελούμενοι θα είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και θα εκπαιδευθούν στα θεματικά πεδία της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. 

Οι γνώσεις και δεξιότητες που οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν, νέες η υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας στους δυναμικούς και αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως της  RIS3, (Αγροδιατροφή, Δοµικά υλικά,  Κωστοϋφαντουργία, Τουρισµός, αλλά και στις υπηρεσίες) για την ΠΚΜ, αφού οι κλάδοι αυτοί απαιτούν αντίστοιχα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες από αυτούς που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν μελλοντικά. 

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, εξειδικευμένης κατάρτισης πιστοποίησης και συμβουλευτικής μικρής επιχειρηματικότητας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

  1. Αντικείμενο της Ενέργειας 1 του Έργου, Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι η παροχή υπηρεσιών :
  • Υποδοχής – καταγραφής των ωφελούμενων και διερεύνηση αναγκών σκοπιμότητα ενέργειας

Το αρχικό αυτό στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας έχει ως στόχο των αρχική υποδοχή και καταγραφή των αναλυτικών προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων των επιλεχθέντων ωφελούμενων, την αναλυτική διερεύνηση και καταγραφή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεών τους, και τη διάγνωση των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε ωφελούμενου/ης, ώστε η συνέχεια της συμβουλευτικής διαδικασίας να προσαρμοστεί και να ανταποκρίνεται σε αυτές.

  • Προσωπικού και επαγγελματικού απολογισμού

Με το συγκεκριμένο στάδιο επιδιώκεται η ανίχνευση και επίλυση των επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών, οικογενειακών κλπ. παραγόντων που περιβάλλουν τον ωφελούμενο/η, ενθαρρύνεται η συνειδητοποίηση, η κινητοποίηση και η συνειδητή αυτοδιάθεση και αξιοποίηση του δυναμικού του κάθε ατόμου για την υλοποίηση των ενδιαφερόντων του, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες υποκειμενικές δυσκολίες που το οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

  • Προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης

Στόχος αυτού του σταδίου είναι η ενεργοποίηση του ίδιου του συμβουλευόμενου, ώστε να αναπτύξει, ή να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την (επαν) ένταξη του στην οικονομική ζωή.

  • Ανάπτυξης και επεξεργασίας του ατομικού σχεδίου δράσης

Το στάδιο αυτό αποσκοπεί στο να βοηθηθεί ο συμβουλευόμενος να διαμορφώσει νέες προοπτικές για την επαγγελματική του πορεία. Στο πλαίσιο αυτό – και ως συνέχεια των προηγούμενων σταδίων – το εν λόγω στάδιο περιλαμβάνει την εκπόνηση του ατομικού επαγγελματικού σχεδίου δράσης. Το σχέδιο αυτό προσδιορίζει τα απαιτούμενα «βήματα» που θα οδηγήσουν τους συμβουλευόμενους στην επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αντικείμενο της Ενέργειας 2 του Έργου, Επαγγελματική κατάρτιση & Πιστοποίηση είναι η παροχή υπηρεσιών :

Η παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε 220 μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογών ενίσχυσης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, των ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Σύνολο Ωρών Κατάρτισης

Σύνολο Ωρών Θεωρητικής Κατάρτισης

Σύνολο Ωρών Πρακτικής Άσκησης

ΠΩΛΗΤΗΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ – ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

410

300

110

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

410

300

110

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

410

300

110

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

410

300

110

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

410

300

110

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 

β)    Η Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

Μετά την κατάρτιση, θα ακολουθήσει η συμμετοχή των καταρτισθέντων εργαζόμενων σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024.

 

Επιλογή Ωφελουμένων

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει από την περιοχή εφαρμογής ΟΧΕ ΣΒΑΑ και η θεωρητική κατάρτιση θα υλοποιείται σε αίθουσες διδασκαλίας αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ επιπέδου 2 η ΚΔΒΜ επιπέδου 1 με πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων της ΟΧΕ ΣΒΑΑ.  

Η περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (όπως εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 3386/26-6-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας) περιλαμβάνει:

  1. το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά
  2. τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
  3. τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη κατάρτιση, τις συνεδρίες Συμβουλευτικής των Ενέργειων 1 και 3 και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Σημειώνεται ότι πιθανές απουσίες έως του ποσοστού 10 % των ωρών κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) , θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Περισσότερες Πληροφορίες - Υποβολή Αίτησης: https://exporthes.gr/

 

sticker_nocofund_ekt_gr_highres

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
maps
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
arrow Ολοκληρωμένα Προγράμματα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
arrow Νέα Προγράμματα
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Δια Βίου Μάθηση
arrow Εξελισσόμενα Προγράμματα
Προγράµµατα Ηλεκτρονικής Μάθησης
arrow Νέα Προγράμματα
l_news

Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα νέα προγρμάμματα που σας ενδιαφέρουν